Menu

Pinsemenigheten Klippen Aukra 

Daglig Bønnekalender

Mandag:

-At Jesus må få bli mer synlig og ha hovedfokus i vårt liv og i menigheten.

-Herre Jesus, vi ber for våre nærmeste, at du må verne dem, før dem inn troen og bevar dem. Vi ber for barna våre at vi må få formidlet ordet og livet i Gud på rett måte og ikke holde noe tilbake. 

-For nabolaget vårt, at du må gi oss øyne så vi ser dem, ber for dem, og viser omtanke for naboene våre.
-For alle som tjener frivillig i menigheten, må du lede dem, utruste dem, og gi dem glede i tjenesten.
-Du må trøste alle som sørger og bærer tunge byrder rundt oss, hjelp dem og send gode mennesker i deres vei.
-Vi ber for møter og samlinger denne uken, at vi får oppleve at du Jesus gir oss det vi trenger, at vi får dele vitnesbyrd og fellesskap med hverandre, så vi får glede, trøst og nytt mot.

-Takk for at vårt land er velsignet med fred og frihet.Tirsdag
Vi ber for alle med lederansvar i menigheten, lederskap, tjenerskap, styret for Mandagsklubben, styret for Nattkafè. Gi dem visdom, utrustning og glede i tjenesten. Må du lede dem og gi dem råd.
-La de som forkynner få åpenbaring og mot til å forkynne Guds Ord klart og rent. Må du velsigne deres tjeneste og liv, bevar dem fra det onde og gjør dem sterke og trofaste.
-La de som går med et kall være lydig å gå inn i den oppgaven de kjenner for. La oss alle få kjenne ditt kall og gi oss styrke til å gå. Vi ber om at alle tjenestegaver og nådegaver må komme i funksjon i menigheten.
-Vekk opp ungdommen i dag. La de unge få en sterk og sunn tro, gjør dem trofaste og djerve i tiden de lever i. Styrk dem i Den Hellige Ånds kraft, led dem og bevar dem i livet. Kall dem til arbeid i ditt rike og til å finne sin plass i menigheten. Hjelp oss å lære dem veien de skal gå i kjærlighet.

Onsdag 
-Herre Jesus, vi ber om at din kjærlighet og omsorg må formidles gjennom hver enkelt troende og ut til alle som møter oss. Må en velduft gå ut fra din menighet og dine barn.
-Vi ber om at menigheten må være en oase der mennesker får møte Guds Kjærlighet og omsorg. At møtene våre må formidle det du Jesus vil gi hver enkelt. At vi hører hva Ånden sier og at mange nye blir frelst, bevart og kommer inn i den tjeneste du har for dem.
-For Mandagsklubben, Nattkafè, Formiddagstreff, andaktene på Aukraheimen, de som er med på Nattevakten på Radio PS fra menigheten, Klesinnsamling,
-For smågruppene og fellesskapene menigheten, at du må gi dem kjærlighet og omsorg til hverandre og evne til å inkludere nye medlemmer.

Torsdag 
-Herre Jesus, vi ber om at de som spiller musikk og lovsang må få formidle Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds inspirasjon. Vi ber om at lovsangen må åpne opp for Guds nærvær og kraft.
-Vi ber for nabomenighetene våre, Sion Molde og Fræna Pinsemenighet, velsign dem rikelig og la menighetene være en støtte for hverandre og beskytt lederne.
-Vi ber for et godt samarbeid mellom alle kristne i samfunnet vårt.
-Vi ber for formannskap, kommunestyre og ordfører, må du velsigne dem og lede dem.
-Lokale politikere, at du må gi dem visdom til å tale svake grupper sin sak.
-Vi ber for skoler og barnehager på Aukra, gjør dem til gode, trygge steder for de unge. Vi ber om godt samarbeid mellom skoler og menighetene.


Fredag 
Herre Jesus, vi ber for vårt land og folk. Led de som arbeider i regjering, storting, fylkeskommuner og kommuner til å styre rettferdig og etter ditt ord.
-Vi ber imot loven om fri abort, bioteknologiloven, partnerskapsloven og imot homofile ekteskap. Må du sende vekkelse og bevissthet om at dette er imot ditt ord. 
-Vi ber for flyktninger, asylsøkere og innvandrere, om frelse, trøst og at menighetene må se sin oppgave i å møte disse menneskene. Vi ber om en vekkelse i blant våre nye landsmenn!
-Vær med innvandrere som bor på Aukra, hjelp oss til å få kontakt med dem og formidle vitnesbyrdet om deg. Må du åpne dører for oss i dette arbeidet og kall mennesker til dette.Lørdag 
-Vi ber for organisasjoner og mennesker som driver hjelpearbeid i områder med krig, sult og katastrofer. Må du, Gud, spesielt forbarme deg over barn og unge. 
-For fattige og undertrykte i verden, at rettferdigheten må seire. Frels og led mennesker med ansvar, statsledere og andre så de styrer med rettferd. 
-Vær med de som sliter med sykdom. Vi ber om helbredelse, hjelp oss alle å besøke og oppmuntre og be for dem vi blir mint om.
-For skolene i landet vårt, at de som underviser må formidle din gode vilje, og må du åpne dører for ditt ord der.
-Vi ber om vekkelse blant ungdommene på Aukra og at menigheten må være i stand til å ta hånd om dem så de finner sitt hjem der.
-Vi ber om at du trygger vårt land mot fiender, og beskytter vårt land mot å gå til grunne i umoral og ugudelighet. Send vekkelse over landet!


Søndag
-Vi ber for misjonsprosjektene våre. For Indiamisjonen, velsign skolen og bibelskolen der. Må du kraftig støtte dem som går med ditt ord i India. Pinsebevegelsen sitt misjonsarbeid i Israel NPAI, Ukrainahjelpen’s hjelpeprosjekt med kles-innsaming og å spre evangeliet i øst Europa. Velsign arbeidet. Beskytt dem med englevakt og la mange bli hjulpet, frelst og bevart. Evangelistene og deres familier må du beskytte, bevare og velsigne. 
-Beskytt alle kristne som blir forfulgt i dag. I midtøsten og i hele verden. Du ser hver enkelt som lider. Herre Jesus, vi roper til deg! Hjelp alle som er i nød, send vekkelse og frelse til alle som står imot deg, Jesus. -
-Vi ber for fred over Israel og Jerusalem, og frelse for Jødene. Kall misjonærer til tjeneste der. Åpenbar deg for Jødene. Vi ber om tilgivelse for at Norge har vært med å delt opp landet Israel.

__

Vil du gi en gave til Klippen?

Vipps nummer:

78439

 

Eller bruk Spring-appen til Sparebanken Møre

 

 

Evt bankkonto nr 4065.30.02310